EQUASS 2019

Darbuotojų etikos kodeksas.

Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas.

Klientų teisių ir pareigų aprašas.

Kokybės politika.

Misijos, vizijos ir vertybių aprašymas.

Paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija.

Konfidencialumo, lankytojų privatumo, duomenų tikslumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas.

Darbuotojų ugdymosi, nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo naudos rezultatai

Partnerystės teikiama nauda paslaugų gavėjams ir organizacijai 2019 m. rezultatai.

Paslaugų gavėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų įgalinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų įtraukimo būdų į individualių planų rengimą rezultatai.

Paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą rezultatai.

Paslaugų gavėjų ir kitų svarbių suinteresuotųjų šalių pasitenkinimo rezultatai.

Paslaugų gavėjų teisių skatinimo ir užtikrinimo kasdieniame darbe rezultatai.

Paslaugų teikimo tęstinumo rezultatai.

Teikiamų paslaugų naudos paslaugų gavėjams  rezultatai.

Paslaugų gavėjų, jų tėvų (globėjų) ir personalo supratimo apie veiklos rezultatus rezultatai.

Scroll to Top
Skip to content