Nuostatai

                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                     Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                     2021 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-335       

 

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kėdainių bendruomenės socialinio centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Kėdainių bendruomenės socialinio centro (toliau –  Centras) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, globos formas, veiklos teisinį pagrindą, rūšis, tikslus, funkcijas, Centro teises, darbo organizavimą , darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, darbo apmokėjimo tvarką, Centro finansavimą ir kontrolę, Centro likvidavimą ir reorganizavimą.

2. Kėdainių bendruomenės socialinis centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Kėdainių rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kt. lėšų.

3. Centro savininkas yra Kėdainių rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111103885), o savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

4. Centras yra juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, sąskaitas banke, antspaudą su pavadinimu.  

5. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos norminiais aktais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

6. Centro nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Kėdainių rajono  savivaldybės  taryba.

7. Centras įsteigtas Kėdainių rajono tarybos 2002 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 34 „Dėl Kėdainių bendruomenės socialinio centro steigimo“, sujungiant Nakvynės namus, pensininkų bendrabutį, Šėtos 91-ajį bendrabutį, Invalidų veiklos ir reabilitacijos centrą „Likimas“, Labdaros vaistinę.

8.  Centro veiklos pradžia  2002 m. liepos 1d.

9. Centras teikia nestacionarias socialines paslaugas.

10. Centro pagrindinė veiklos  rūšis:

10.1. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla:

10.1.1. Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (kodas 88.10);

10.1.2. Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (kodas 88.99).

11. Centro papildomos veiklos rūšys:

11.1. Kita stacionarinė globos veikla (kodas 87.90);

11.2. Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (kodas 86.90).

 

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

12. Centro veiklos tikslas – teikti nestacionarias socialines paslaugas, socialinę, reabilitacinę, kultūrinę, švietėjišką, informacinę pagalbą bei paslaugas neįgaliesiems ir socialiai remtiniems asmenims bei socialinės rizikos asmenims.

13. Centro veiklos funkcijos:

13.1. teikia neįgaliesiems bei pensinio amžiaus asmenims pagalbos į namus paslaugas darbo, poilsio ir  švenčių dienomis;  

13.2. teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia dienos centre bei klientų namuose;

13.3. teikia Kėdainių miesto seniūnijos asmenims, patiriantiems socialinę riziką, socialinės priežiūros paslaugas;

13.4. teikia bendrosios praktikos slaugos paslaugas Kėdainių rajono suaugusiems asmenims su negalia, gaunantiems dienos socialinės globos paslaugas;

13.5. konsultuoja nevyriausybines organizacijas Centro kompetencijos klausimais;

13.6. organizuoja Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų aprūpinimą neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis;

13.7. vykdo Kėdainių rajono socialinės paramos programą, tvirtinamą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos;

13.8. organizuoja Kėdainių rajono savivaldybėje Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos teikimą;  

13.9. gavus labdarą aprūpina neįgaliuosius, nepasiturinčius bendruomenės narius daiktais, drabužiais, avalyne ir kt.;

13.10. laikinai apgyvendina, apnakvindina asmenis, neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos, teikia jiems socialinės priežiūros paslaugas;          

13.11. teikia kineziterapijos, masažo paslaugas neįgaliems, pensinio amžiaus Kėdainių rajono gyventojams;

           13.12. teikia informavimo, konsultavimo, laisvalaikio organizavimo, sociokultūrines ir kitas socialines paslaugas neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, sudaro sąlygas jiems realizuoti savo sugebėjimus;

13.13. teikia kirpimo paslaugas neįgaliesiems bei pensinio amžiaus Kėdainių rajono gyventojams;

13.14. teikia maudymosi paslaugas Kėdainių rajono gyventojams, kurie neturi galimybės maudytis savo namuose;

13.15. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;

13.16. atlieka asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą;

13.17. atlieka asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimą;

13.18. teikia integralią pagalbą Kėdainių rajono gyventojams;

13.19. vykdo suaugusio asmens globėjo (rūpintojo) pareigas, kai asmuo gyvena bendruomenėje ir nėra fizinio asmens, galinčio eiti globėjo (rūpintojo) pareigas;

13.20. teikia asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslaugas neįgaliesiems;

13.21. organizuoja iš pataisos įstaigų paleidžiamų asmenų socialinės integracijos antrąjį etapą.

13.22. teikia laikino atokvėpio paslaugas asmens namuose.

 

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS

 

14. Centras, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

14.1. sudaryti sutartis su  juridiniais bei fiziniais asmenimis;

14.2. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitų valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis bei žiniasklaidos atstovais;

14.3. teikti pasiūlymus Kėdainių rajono savivaldybei su Centro veikla susijusiais klausimais;

14.4. gauti iš valstybės, savivaldybės institucijų ir kitų įstaigų informaciją, išvadas, pasiūlymus Centro kompetencijos klausimais;

14.5. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

14.6. Centras turi ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV SKYRIUS

CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Centrui vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Centro direktorius yra atskaitingas Kėdainių rajono  savivaldybės merui.

17. Centro direktorius:

17.1. organizuoja ir užtikrina visų Centrui pavestų funkcijų vykdymą;

17.2. sprendžia Centro kompetencijai priskirtus klausimus;

17.3. priima ir atleidžia Centro darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas bei          tvirtina pareigybių aprašymus;

17.4. įgyvendina strateginius planus, programas Centro veiklai tobulinti;

17.5. pagal savo  kompetenciją leidžia  įsakymus ir užtikrina jų vykdymą;

17.6. rūpinasi, kad racionaliai ir taupiai būtų  naudojamos Centrui skirtos biudžeto ir kitos lėšos, tinkamai saugomos materialinės vertybės, atsako už Centro ūkinę ir finansinę veiklą;

17.7. organizuoja ir kontroliuoja darbo tvarką ir drausmę, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles;

17.8. atsako už uždavinių ir funkcijų, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą;

17.9. atstovauja Centrui teismuose, valstybinės valdžios, savivaldybės institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

17.10. teikia informaciją visuomenei apie Centro veiklą ir teikiamas paslaugas;

17.11. tvirtina Centro  vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, padalinių darbo organizavimo, klientų priėmimo ir kt. reikalingas tvarkas;

17.12. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Centro darbuotojų uždavinius, funkcijas ir atsakomybę reglamentuoja pareigybių aprašymai.

19. Darbo sutartis su juridinio asmens vadovu pasibaigia įstatymuose nustatyta tvarka.

20. Centro direktorius ir darbuotojai už  drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

CENTRO DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR ATLEIDIMAS IŠ JO,

DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS

 

21. Centro darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo tvarka ir sąlygos, darbo užmokestis nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais  teisės aktais.

 

VI SKYRIUS

CENTRO FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

22. Centras turtą valdo, naudoja ir disponuoja jam patikėjimo teise perduotu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu bei įsigytu iš rajono savivaldybės biudžeto skirtų  asignavimų bei  kitų  šaltinių nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu  materialiuoju turtu įstatymų nustatyta tvarka.

23. Centro  lėšų  šaltiniai:

23.1. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

23.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

23.3. lėšos gautos kaip parama iš kitų Lietuvos ir užsienio valstybių fizinių arba juridinių asmenų;

23.4. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos;

23.5. lėšos už atsitiktines paslaugas;

23.6. Europos Sąjungos lėšos.

24. Centro finansinę veiklą kontroliuoja Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius, kitos  įstatymų numatytos institucijos.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.  Informacija apie Centro veiklą skelbiama įstaigos interneto svetainėje, per kitas visuomenės informavimo priemones.

 26. Centrą  reorganizuoja arba likviduoja Kėdainių rajono savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta  tvarka.

 

____________________________________

Scroll to Top
Skip to content