Asmens duomenų apsauga

Socialinės paslaugos asmens namuose

Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, kurios padeda asmeniui ar šeimai tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus paslaugas apima: maisto ruošimas, maitinimas; namų tvarkymas; įvairūs ūkio darbai; bendravimas ir konsultavimas; pavedimų vykdymas; medicininės priežiūros organizavimas; pagalba rūpinantis asmenine higiena.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai (Kėdainių mieste ir rajone):

 • Vaikai su negalia ir jų šeimos,
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos.

Mokėjimas už pagalbos namuose paslaugas kiekvienam asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į mėnesio pajamas:

 • nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio – 20 proc. paslaugų kainos,
 • nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio – 40 proc. paslaugų kainos,
 • nuo 4 ir daugiau  valstybės remiamų pajamų dydžio – 60 proc. paslaugų kainos.

Pagalbos namuose paslaugos teikiamos nemokamai: vienišiems asmenims (išskyrus atvejus, kai asmens mėnesio pajamos viršija 4 VRP (516 Eur)), kai asmens (šeimos) mėnesio pajamos neviršija 2 VRP (258 Eur).

Prioritetas gauti pagalbos namuose paslaugas teikiamas vienišiems asmenims.

Dėl pagalbos namuose paslaugų kreiptis:

 • telefonu +370 630 06559 (Pagalbos neįgaliajam padalinio vadovas) arba + 370 657 78466 (Socialinis darbuotojas Kėdainių miesto gyventojams), +37063006560 (Socialinis darbuotojas Kėdainių rajono gyventojams)
 • paštu pagalbanamuosekedainiai@gmail.com

Dienos socialinės globa namuose

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinė specialistų (t.y. lankomosios priežiūros specialisto ir socialinio darbuotojo padėjėjo) priežiūra dienos metu. Paslaugos teikiamos asmeniui su sunkia negalia, neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai gyventi ir pasirūpinti savimi.

Dienos socialinės globos paslaugų namuose gavėjai (Kėdainių mieste):

 • suaugę asmenys su sunkia negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose organizuojamos ir teikiamos remiantis Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kėdainių bendruomenės socialinio centro Pagalbos neįgaliajam padalinio paslaugų teikimo tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą.

Dienos socialinės globos paslaugos namuose asmenims su sunkia negalia teikiamos nemokamai.

Prioritetas gauti dienos socialinės globos paslaugas namuose teikiamas vienišiems asmenims.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų namuose kreiptis:

Integralios pagalbos namuose paslaugos

Integralios pagalbos namuose paslaugos tai – slaugos (asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmens namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savarankiškumą ir gerinant asmens gyvenimo kokybę) ir dienos socialinės globos (visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu) paslaugos asmens namuose, kurias teikiant asmeniui, tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Integralios pagalbos asmens namuose paslaugos teikiamos komandinio darbo principu. Integralios pagalbos namuose paslaugas teikia lankomosios priežiūros specialistai, slaugytojo padėjėjai, reabilitacijos specialistas, slaugytojai.

Integralios pagalbos namuose paslaugų gavėjai (Kėdainių mieste ir rajone):

 • suaugę asmenys su sunkia negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia.

 

Prioritetas gauti integralios pagalbos paslaugas namuose teikiamas vienišiems asmenims.

Dėl integralios pagalbos namuose paslaugų namuose kreiptis:

Socialinės paslaugos įstaigoje (adresu P. Lukšio g. 16, Kėdainiai)

   Kirpimas –  paslauga teikiama neįgaliems asmenims ir pensinio amžiaus asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kėdainių mieste ar rajone. Kirpimo paslauga asmenims su sunkia negalia teikiama asmens namuose penktadieniais.

      Masažas –  paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono neįgaliems asmenims,  pensinio amžiaus asmenims.  Masažas teikiamas pagal gydytojo rekomendacijas.

      Kineziterapija – paslauga teikiama Kėdainių miesto ir rajono neįgaliems asmenims,  pensinio amžiaus asmenims.  Kineziterapija teikiama pagal gydytojo rekomendacijas.

      Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis teikiamas Kėdainių miesto ir rajono neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims ir kitiems asmenims ligos ar traumų atveju pagal gydytojo išduotas pažymas skiriami ramentai, vaikštynės, vežimėliai, tualetinės kėdės, funkcinės lovos, čiužiniai-paklotai pragulų profilaktikai ir kt.

      Epizodinė socialinė paslauga (tarpininkavimas, atstovavimas ) – teikiama pensinio amžiaus, neįgaliems ir socialinės rizikos asmenims. Pagalba teikiama lydint ir guldant  į gydymo įstaigas, įsigyjant asmens dokumentus (kai asmuo jų visai neturi), registruojantis darbo biržoje. Tarpininkavimas ir atstovavimas tvarkant ir pristatant dokumentus į NDNT Kauno skyrių, pametus neįgaliojo pažymėjimą, nuolatinei priežiūrai ar globai gauti, automobilio statymo kortelės išdavimui ir t.t..

      Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos – tai pirmosios ir skubiosios medicininės pagalbos suteikimas, informacijos teikimas ir konsultavimas sveikatos išsaugojimo, stiprinimo,  asmens higienos, sveikos mitybos klausimais. Ši paslauga teikiama Centro paslaugų gavėjams.

      Bendrosios socialinės paslaugos – atskiros be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

      Specialios socialinės paslaugos – dienos socialinė globa institucijoje – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.    

Mokėjimas už suteiktas paslaugas vykdomas vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Pagalbos neįgaliajam padalinio vadovas, tel. +37063006559

Socialinis darbuotojas tel. +370 630 06560

           PATVIRTINTA

                                                                            Kėdainių bendruomenės socialinio centro

          direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-72

KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIO CENTRO  DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja Kėdainių bendruomenės socialinio centro (toliau – Centras) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis.
 2. Tvarkoje naudojamos sąvokos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Toliau – ADTAĮ) ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Centras, tvarkydamas darbuotojų asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:

3.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais – tiek, kiek darbdavys privalo kaupti ir saugoti darbuotojų asmens duomenis, įgyvendindamas teisės aktuose nustatytas savo prievoles, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

3.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, darbuotojų nereikalaujama pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi ir nekaupiami;

3.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Jeigu reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, jie nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;

3.4. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad darbuotojų, kaip duomenų subjektų, tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

 1. Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės įstatymais ir teisės aktais. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš darbuotojo arba oficialiai kreipiantis į reikalingą informaciją tvarkančius ir turinčius teisę ją teikti subjektus, registrus bei informacines sistemas.
 2. Centro darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutarčių, įsakymų, prašymų ir kt.) tekstuose, yra saugojami nurodytais terminais vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu.
 3. Kiti darbuotojų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti archyvui.
 4. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Centras gali teikti jo tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.
 5. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina Centro direktorius atitinkamomis organizacinėmis priemonėmis (įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis).

 

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

 1. Darbuotojų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

9.1. darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;

9.2. Centro, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;

9.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;

9.4. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.

 1. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais Centre tvarkomi tokie darbuotojų asmens duomenys:

10.1. darbuotojų vardai ir pavardės;

10.2. darbuotojų asmens kodai;

10.3. gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefonai;

10.4. asmens tapatybės dokumentų numeriai;

10.5. išsilavinimo dokumentai;

10.6. darbo stažą patvirtinantys dokumentai;

10.7. asmeninių banko sąskaitų, į kurias yra vedamas darbo užmokestis, numeriai;

10.8. medicininės knygelės.

 1. Centro kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra tvarkomi:

11.1. darbuotojų asmens kodai;

11.2. informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį.

 1. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu yra tvarkomi:

12.1. gyvenamosios vietos adresai;

12.2. asmeniniai telefono numeriai;

12.3. asmeniniai elektroninio pašto adresai;

 1. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimui Centras tvarko informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbuotojų asmens duomenys saugomi asmens bylose bei atitinkamose duomenų bazėse tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.
 3. Darbuotojų asmens duomenis gali tvarkyti tik direktoriaus įgalioti asmenys, kuriems duomenys yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra privaloma atitinkamiems tikslams pasiekti.
 4. Darbuotojai, pasikeitus jų asmens duomenims, praneša apie tai Centro atsakingam specialistui.
 5. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).
 6. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas yra surenkami iš darbuotojo jam sutikus.
 7. Atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti darbuotojų asmens duomenis:

19.1. vyresnysis specialistas tvarko visus šios Tvarkos 10, 11, 12 punktuose nurodytus asmens duomenis;

19.2.sekretorius – archyvui perduodamos darbuotojų asmens bylos, kiti dokumentai susiję su darbuotojais.

 1. Darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų asmens duomenis, kiti atsakingi asmenys, kurie turi teisę susipažinti su darbuotojų asmens duomenimis (centro direktorius, padalinių vadovai, vyr. buhalteris ) laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

 1. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:

21.1. Centras, rinkdamas darbuotojo asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, kokius asmens duomenis darbuotojas privalo pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės;

21.2. darbuotojas turi teisę neatlygintinai susipažinti su Centre esančiais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Centras, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo darbuotojo prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis;

21.3. jeigu darbuotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, jis kreipiasi į Centro direktorių (raštu, žodžiu ar kitokia forma). Centras privalo asmens duomenis patikrinti, patikslinti, papildyti ar nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

21.4. darbuotojas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Centras gavęs prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja darbuotoją.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 1. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Centro direktoriaus įsakymu.
 2. Centras užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
 3. Centre su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams.
 4. Centras užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.
 5. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.
 6. Atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Šiuose kompiuteriuose atsakingiems asmenims rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu.
 7. Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams.
 8. Kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.
 9. Atsakingas darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.
 10. Darbuotojų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos spintose arba seifuose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, nelaikomi visiems prieinamoje vietoje.
 11. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Centras imasi neatidėliotinų priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.
 12. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Centro tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai pasirašytinai susipažįsta su Politika ir taip įsipareigoja saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Centro direktoriaus įsakymu Tvarka keičiama ir papildoma, jei reikia arba pasikeitus šios Tvarkos reguliavimo srities imperatyviems teisės aktams. Dėl pakeitimo Centro direktorius privalo konsultuotis su Centro darbo taryba. Su pakeitimais darbuotojai supažindinami Centro internetinėje svetainėje.
 2. Politikos privalo laikytis visi Centre dirbantys asmenys, kurie tvarko Centro kaupiamus ir saugomus darbuotojų asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.
 3. Centro darbuotojai su Tvarka yra supažindinami Centro internetinėje svetainėje.
 4. Tvarkos nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
 5. Apie šią Tvarką bus informuota darbo taryba po jos išrinkimo.

________________________________________

Skip to content