Asmeninės pagalbos teikimas žmonėms su negalia Kėdainių rajone

Kėdainių rajono gyventojams su negalia primename apie galimybę pasinaudoti asmeninio asistento teikiama asmenine pagalba. Asmeninė pagalba yra asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad asmeninis asistentas neteiks pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatliks už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdys slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdieninius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir k.t.). Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Asmeninės pagalbos poreikį nustato socialinis darbuotojas individualiai kiekvienam asmeniui, turinčiam negalią, 1 metams,  kompleksiškai vertindamas sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurie yra būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Kas gali kreiptis dėl asmeninės pagalbos teikimo?

Gali kreiptis neįgalieji, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

  • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
  • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
  • gyvena vieni.

Koks yra mokėjimo dydis už asmeninę pagalbą?

  • Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą, taip pat atsižvelgus į suteiktos asmeninės pagalbos valandų skaičių ir nustatytą mokėjimo už asmeninę pagalbą valandinį įkainį, kuris Kėdainių rajono savivaldybėje siekia 5,12 Eur už valandą.
  • Asmeninė pagalba teikiama nemokamai neįgaliajam, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, t. y. 294 Eur.
  • Jei negalią turinčio asmens pajamos viršija 294 Eur, mokestis už asmeninės pagalbos teikimą negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų neįgaliojo pajamų.

Kur pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos teikimo?

Asmenys, pageidaujantys gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 412 kabinetą ir pateikti prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos. Teikiant prašymą-paraišką reikės pateikti asmens tapatybę ir negalią patvirtinančius dokumentus, pažymas apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų savivaldybės administracija neturės), pagal poreikį kitus dokumentus. Detalesnė informacija teikiama telefonu 8 347 69 554 arba el. paštu gintare.vainauskiene@kedainiai.lt.

Kas organizuoja asmeninės pagalbos teikimą? Asmeninės pagalbos teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje organizuoja Kėdainių bendruomenės socialinis centras.

Skip to content